Stears Elections
Stears Elections

Benue State

Benue State

Explore prior House of Representatives election results

2015 House of Representatives results - Benue state

Reps per party

Reps per party

APC
PDP
  • 6

    6

  • 5

    5

Select a constituency to view the candidates 👇

Party popularity in each constituency

Party popularity in each constituency

The table shows the % of votes won in each constituency.

The table shows the % of votes won in each constituency.

Constituency

PDP_

APC_

Others

Ado/obadigbo/okpokwu

_

Apa/agatu

_

N/A

N/A

Buruku

N/A

_

N/A

Gboko/tarka

N/A

_

N/A

Guma/makurdi

N/A

_

N/A

Gwer East/gwer West

N/A

_

Katsina-ala/ukum/logo

_

N/A

Konshisha/vandeikya

N/A

_

N/A

Kwande/ushongo

N/A

_

N/A

Oju/obi

_

N/A

Otukpo/ohimini

_

N/A

N/A

Ado/Obadigbo/Okpokwu

Ado/Obadigbo/Okpokwu

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Francis Ottah Agbo

PDP

Apa/Agatu

Apa/Agatu

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Catherine Alomo

APC

Adamu Entonu

PDP

Obaro Babalude

SDP

Buruku

Buruku

Gboko/Tarka

Gboko/Tarka

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Dyegh John

APC

Bem Benhld

PDP

David Iyough

SDP

Guma/Makurdi

Guma/Makurdi

Gwer East/Gwer West

Gwer East/Gwer West

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Mark Terseer

APC

Tion John

PDP

Katsina-Ala/Ukum/Logo

Katsina-Ala/Ukum/Logo

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Shimataver Atim-Atedze

APC

Udende Emmanuel

PDP

Konshisha/Vandeikya

Konshisha/Vandeikya

Kwande/Ushongo

Kwande/Ushongo

Oju/Obi

Oju/Obi

Candidate

Party

Votes Margin

Votes

Percent

Okwu Samson

PDP

Peter Oboh Egbodo

APC

Otukpo/Ohimini

Otukpo/Ohimini

Explore popular articles and opinions

Explore popular articles and opinions